1. Al onze facturen zijn betaalbaar op vermeld rekeningnummer of contant betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel. Aangestelde zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Bij niet-betaling op de vervaldatum is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1,5% per maand. Behoudens bewezen overmacht zal bij niet-betaling het factuurbedrag vermeerderd worden met 10% met een minimumbedrag van 65€ als forfaitaire administratieve kost. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. 
  2. De eigendom van de goederen gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaats vond. 
  3. De eventuele leveringsdata of uitvoeringstermijnen worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangegeven te louter indicatieve titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen of om een andere aanspraak te laten gelden. Onze leveringstermijnen zijn indicatief. De tegenpartij erkent dat de vertragingen in de levering of aanvoer van onze producten, zonder dat dit kan beschouwd worden als een wanprestatie in hoofde van Bee-Zen of aanleiding kan geven tot enige vergoeding. 
  4. De klant moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uur na de levering. Onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoeding. Eventuele verborgen gebreken moeten per aangetekende brief worden ingeroepen binnen de 14 dagen na levering/plaatsing. De eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen de 3 maanden na levering/plaatsing, dit op straffe van verval. 
  5. Als de klant de werken weigert of er door zijn toedoen geen uitvoering kan worden gegeven is hij ons een schadevergoeding verschuldigd van 30% op het totaalbedrag van de offerte/bestelling. 
  6. Wij zijn in geen geval aansprakelijk uit welken hoofde ook voor onze lichte fout, of deze van onze aangestelden. Behoudens in geval van opzet is haar aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag van de levering en tot de directe schade. Onrechtstreeks schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
  7. Betalingsregelingen : 45% na akkoord offerte om in te plannen en materialen te bestellen, 25% bij aanvang van de werken, eindafrekening na oplevering van de werken. Bij totaalrenovaties met een offertebedrag van meer dan 75.000€ zal met de klant een onderlinge betalingsregeling uitgewerkt worden die gestipuleerd wordt in de (goedgekeurde) offerte. 
  8. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de zeven (7) dagen 
  9. Indien de bovenvermelde betalingsregelingen niet worden nageleefd heeft Bee-Zen het recht om de werken niet aan te vangen of deze vroegtijdig te beëindigen. De materialen blijven eigendom van Bee-Zen zolang de volledige verkoopprijs niet werd betaald door de opdrachtgever 
  10. Meerwerk is nooit inbegrepen en dient schriftelijk te worden goedgekeurd door de bouwheer of zijn afgevaardigde 
  11. Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen.

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

Algemene Voorwaarden

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken